aaa

Apple 2020
MacBooK
Air 13

운영체제 포함여부: 포함
화면크기(인치): 약 13.3인치
운영체제: MAC OS
저장장치: SSD
그래픽(VGA): 7-Core GPU
2% 1,290,000원
1,262,630원

애플 맥북

Apple 2020
MacBooK
Air 13

운영체제 포함여부: 포함
화면크기(인치): 약 13.3인치
운영체제: MAC OS
저장장치: SSD
그래픽(VGA): 7-Core GPU
5% 1,597,400
1,542,900원

Apple 2020
MacBooK
Air 13

운영체제 포함여부: 포함
화면크기(인치): 약 13.3인치
해상도: WQXGA
운영체제: MAC OS
저장장치: SSD
2% 1,290,000
1,252,000원

Apple 2020
MacBooK
Air 13

운영체제 포함여부: 포함
화면크기(인치): 약 13.3인치
해상도: WQXGA
운영체제: MAC OS
저장장치: SSD
5% 1,582,000
1,542,900원

애플 맥북

Apple 2020
MacBooK
Air 13

운영체제 포함여부: 포함
화면크기: 33.78cm
CPU브랜드: 인텔
CPU 세대: 인텔 10세대
CPU 기본속도: 1.1GHz
2% 1,590,000
1,558,200원

Apple 2020
MacBooK
Pro 13

운영체제 포함여부: 포함
모델: Z11C000B0
화면크기(인치): 약 13.3인치
CPU: M1 8-Core CPU
그래픽(VGA): 8-Core GPU
2,185,400원

Apple 2020
MacBooK
Pro 13

운영체제 포함여부: 포함
모델: MYDA2KH/A
CPU: M1 8-Core CPU
그래픽(VGA): 내장그래픽
운영체제 포함여부: 포함
5% 1,69,000원
1,591,900원

Apple 2020
MacBooK
Pro 13

운영체제 포함여부: 포함
모델: MYDA2KH/A
CPU: M1 8-Core CPU
그래픽(VGA): 8-Core GPU
운영체제 포함여부: 포함
3% 1,920,000원
1,851,600원

Apple 2020
MacBooK
Pro 13

운영체제 포함여부: 포함
모델: Z11F000B1
CPU: M1 8-Core CPU
그래픽(VGA): 8-Core GPU
운영체제 포함여부: 포함
3% 2,442,000원
2,363,160원

Apple 2020
MacBooK
Pro 13

운영체제 포함여부: 포함
모델: Z11D000CD
CPU: M1 8-Core CPU
그래픽(VGA): 8-Core GPU
운영체제 포함여부: 포함
1,960,000원

Apple 2020
MacBooK Pro
Touch Bar 13

운영체제 포함여부: 포함
화면크기: 33.78cm
화면크기(인치): 약 13.3인치
CPU브랜드: 인텔
CPU 세대: 인텔 10세대
3% 3,570,000원
3,494,400원

Apple 2019
MacBooK Pro
Touch Bar 16

운영체제 포함여부: 포함
메모리 용량: 32GB
CPU브랜드: 인텔
CPU 세대: 인텔 9세대
CPU 기본속도: 2.3GHz
4,230,000원

Apple Brand Shop

애플 브랜드샵의 전 제품을 한눈에
선착순 조기마감